Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2012

kali187
3949 a4c6
Reposted fromenemmy enemmy viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
kali187
kali187
Reposted fromhdi hdi viamizuka mizuka
kali187
7797 451d
Jack Nicholson on the set of The Shining (1980)
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialugola lugola

September 16 2012

June 30 2012

kali187
Mnie na niczym nie zależy, wiesz. Na niczym. Oprócz ciebie. Muszę cię widziec. Muszę patrzeć na ciebie. Muszę słyszeć twój głos. Muszę i nic mnie więcej nie obchodzi. Nigdzie. Jeszcze nie wiem, co będzie z nami. Przypuszczam, że to się źle skończy. Ale mi wszystko jedno. Bo już jest warto. Dlatego, że ja mówię, a ty słyszysz. Rozumiesz?
— S. Lem, "Powrót z gwiazd"
Reposted fromotella otella viakeep-calm keep-calm

May 24 2012

kali187
2061 6265

January 13 2012

kali187
2052 d8d9 500
Klaudia W. on Lookbook
Reposted fromMoonTide MoonTide viaMrrruuu Mrrruuu
kali187
Reposted fromamatrose amatrose viaMrrruuu Mrrruuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl